Mobilne centra aktywizacji zawodowej - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu


Szczegóły projektu

Projekt pn. „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej" realizowany jest przez PUP w Inowrocławiu w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa z Torunia (Lider projektu) i PUP w Nakle n. Notecią (Partner projektu).


Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej

Projekt przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013
Priorytet VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Lider projektu:


Fundacja Gospodarcza Pro Europa z Torunia (http://fundacja-proeuropa.org.pl)
 

Partnerzy projektu:


Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu (www.pupinowroclaw.pl)

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią (www.pupnaklo.pl)
 

Cel projektu:


Zwiększenie skuteczności działań na rzecz aktywizacji zawodowej poprzez utworzenie MCAZ-ów oraz objęcie kompleksowym wsparciem 96 osób (w tym 54 kobiety) bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie powiatu inowrocławskiego i nakielskiego w okresie od maja 2014 r. do czerwca 2015 r. oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 45% osób objętych wsparciem w ramach projektu.
 

Okres realizacji projektu:


01.05.2014 - 30.06.2015
 

Do kogo adresowany jest projekt:


Projekt skierowany jest wyłącznie do osób posiadających status osoby bezrobotnej i zamieszkujących obszary wiejskie. W projekcie uczestniczyć będą mogli mieszkańcy wybranych gmin z powiatu inowrocławskiego i nakielskiego.

Z powiatu inowrocławskiego do uczestnictwa w projekcie uprawnionych będzie 48 osób (w tym 27 kobiet) zamieszkujących w następujących gminach: Janikowo, Kruszwica i Inowrocław.

Ponadto w projekcie będą mogły wziąć udział osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały ze wsparcia w postaci usług i instrumentów aktywizacyjnych oferowanych przez PUP (szkolenia, warsztaty, kursy, staże, zatrudnienie subsydiowane, roboty publiczne i prace interwencyjne).

Podkreślić należy, że w procesie rekrutacji uczestników projektu analizowane będą poniżej przytoczone czynniki, zgodnie z którymi przyznawane będą punkty, mające wpływ na decyzję o przyjęciu do projektu:
 • pobieranie zasiłku z OPS,
 • korzystanie z innych źródeł pomocy finansowej,
 • pozostawanie bez pracy powyżej 1 roku,
 • wiek poniżej 25 lat,
 • poziom wykształcenia,
 • brak kwalifikacji zawodowych.

W projekcie weźmie udział co najmniej 18 osób długotrwale bezrobotnych.
 

Planowane działania i wsparcie:


Specyfika projektu zakłada dotarcie z wybranymi formami wsparcia oferowanymi przez PUP możliwie najbliżej do miejsca zamieszkania uczestników projektu.

W związku z tym w projekcie zaplanowano m.in. następujące zadania i formy wsparcia:
 • Zbudowanie partnerstw lokalnych i utworzenie Rad Społecznych,
 • Utworzenie Lokalnych Centrów w ramach Mobilnych Centrów Aktywizacji Zawodowej. W powiecie inowrocławskim utworzone zostaną 4 Lokalne Centra (gmina Janikowo – miejscowość: Broniewice, gmina Kruszwica – miejscowość: Polanowice, gmina Inowrocław – miejscowości: Łojewo i Orłowo),
 • Sesje z psychologiem,
 • Poradnictwo zawodowe – utworzenie Indywidualnych Planów Działania i Grupowych Planów Działania,
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 • Animacja Lokalna,
 • Kurs obsługi komputera,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb szkoleniowych uczestników projektów, wynikające z ich predyspozycji oraz potrzeb lokalnego rynku pracy (stypendium szkoleniowe),
 • Staże zawodowe (6 miesięcy, stypendium stażowe 1680 zł brutto),
 • Pośrednictwo pracy.

Uczestnikom projektu przysługiwać będą stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.

Uczestnicy otrzymają również pełen pakiet szkoleniowy (materiały i podręczniki), poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) podczas szkoleń i ciepły obiad podczas kursu zawodowego.

Jak zostać uczestnikiem projektu?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do osobistego kontaktu w siedzibie PUP w Inowrocławiu (pok. 319) lub do kontaktu telefonicznego pod następującymi numerami telefonu: 52 359 24 42 lub 52 359 24 49.

Nabór formularzy zgłoszeniowych potrwa do 30 czerwca 2014 r. Wypełnione dokumenty należy pozostawić w Kancelarii PUP w Inowrocławiu (p. 204, II piętro). Dokumenty można również przesłać pocztą - decyduje data wpływu do siedziby urzędu.

Dokumentacja projektu, w tym formularz zgłoszeniowy dostępna jest tutaj.

W RAMACH PROJEKTU UTWORZONE ZOSTANĄ LOKALNE CENTRA:


Lokalne Centrum w Orłowie - opiekun Maria Stępniowska

Lokalne Centrum w Łojewie - opiekun Maria Stępniowska

Lokalne Centrum w Broniewicach - opiekun Marzena Gorzkowska

Lokalne Centrum w Polanowicach - opiekun Paulina Szymańska
 

BIURO PROJEKTU:


Fundacja Gospodarcza Pro Europa
ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń,
tel.: 533 42 45 48 lub 56 650 59 09
http://fundacja-proeuropa.org.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę