Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu


Zawartość stron

Trójstronne umowy szkoleniowe

Trójstronna umowa szkoleniowa (TUS) zawierana jest na podstawie art. 40 ust. 2e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczy sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych w odpowiedzi na zgłoszone zamówienie pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia jego uczestników. TUS umożliwiają wyposażenie bezrobotnych kandydatów do pracy w wiedzę i umiejętności w pełni dopasowane do wymagań stanowisk pracy w firmie.

O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez urząd pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.


Zgodnie z art. 40 ust. 2g ustawy o promocji (…) finansowanie kosztów szkolenia organizowanego w ramach TUS udzielane pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Pracodawca zainteresowany szkoleniem w ramach TSU składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek wraz z zobowiązaniem do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenia na okres co  najmniej 7 miesięcy w trakcie lub po  ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony.

Finansowanie kosztów szkolenia organizowanego w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielną zgodnie z warunkami  dopuszczalności pomocy de minimis. Pracodawca- beneficjent pomocy  w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w prawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2018, poz. 362) do wniosku musi dołączyć:                                                                                                            

1) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis,  w zakresie, o którym mowa w art.   37 ust. 1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 i 2 ww. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ww. ustawy  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych.

Wzory formularzy niezbędnych do przekazania powyższych informacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl w zakładce pomoc publiczna/ informacje dodatkowe/ formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc.

Wnioski pracodawców są rozpatrywane  zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca zostaje poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub  niekompletny zostaje wyznaczony pracodawcy 7 dniowy termin na jego uzupełnienie.

Urząd pracy wyłania instytucję szkoleniową w oparciu o wskazane przez pracodawcę informacje dot. zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia, terminu i miejsca szkolenia.

Urząd pracy może wziąć pod uwagę preferencje pracodawcy odnośnie organizatora szkolenia tylko wtedy, jeśli pozwala na to tryb wyłonienia instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2018 poz. 1265 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667);

 Szczegółowe informacje można uzyskać  w pok. 320, nr tel. 52 3592 443 oraz pok. 334, nr tel. 52 3592 445.

Załączniki
wniosek TUS 2021.docx
wniosek TUS 2021.pdf
oświadczenie pracodawcy-załacznik 1.docx
oświadczenie pracodawcy- załącznik 2.docx
oświadczenie pracodawcy -załącznik 3.docx
Klauzula informacyjna dla pracodawców.doc
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę